Drodzy Rodzice!

W związku z przygotowaniem do nowego roku szkolnego prosimy o zabranie z szatni wszystkich rzeczy należących do dzieci w ostatnim dniu pobytu w sierpniu.
Dziękujemy!

 

 

Poniżej znajduje się wykaz podręczników do religii i j. niemieckiego do zakupienia przez rodziców na rok szkolny 2020/2021. 

Najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

1. Do 04 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:
a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
ALBO
b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2. 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
3. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:
•    stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/ edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021)
•    stronach internetowych kuratoriów oświaty
•    stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

Drodzy uczniowie!
Uprzejmie informuję, że od dnia 31 lipca (godzina zostanie podana przez wychowawców) w sekretariacie szkoły będzie można odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
W związku z występującym zagrożeniem związanym z koronawirusem proszę o zastosowanie podobnych środków bezpieczeństwa, jak w czasie egzaminu ósmoklasisty. Konieczna jest dezynfekcja rąk przed wejściem do placówki, należy posiadać maseczkę lub przyłbicę zasłaniającą usta i nos na obszarze szkoły oraz długopis celem potwierdzenia odbioru dokumentów. Odbioru mogą dokonać osobiście uczniowie, ich prawni opiekunowie, w wyjątkowych sytuacjach inne osoby (dorosłe) posiadające upoważnienie do odebrania zaświadczenia.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

 Z poważaniem

Dyrektor szkoły, Marzenna Fedzin

Jak co roku, w czerwcu składane jest zamówienie na materiały edukacyjne w ramach realizacji podstawy programowej na rok szkolny 2020/2021. Od września przedszkole w Sadkowie będzie realizowało podstawę programową w oparciu o kontynuację programu wydawnictwa WSiP pod tytułem: „Planeta Dzieci”. Koszt kompletów wynosi:

Dyplom za udział w akcji Pola Nadziei 2019/2020.

 

 

 

 

Na mapie edukacyjnej od niedawna widnieje wiele znaczący TUTORING. Oto metoda indywidualnej opieki nad podopiecznym opierająca się na relacji mistrz-uczeń, gdzie mistrz jest jak drogowskaz dla optymalnego rozwoju młodego człowieka. Tutoring cechują długofalowość, regularność i pozytywne aspiracje do wielkości. Jednocześnie też ta edukacja spersonalizowana nie jest dla każdego, ale dla tego, kto naprawdę chce. Mówi się nawet o jej elitarności.

Miło nam poinformować, iż w tegorocznej, zdalnej edycji  konkursu pt. Kangur Matematyczny wyróżnieni zostali następujący uczniowie:

 

 

 

Informujemy, że dyżur wakacyjny w Przedszkolu i Oddziałach Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie będzie trwać od 20.07.2020 do 31.08.2020 r.  Wypełnione i podpisane (przez obojga rodziców/opiekunów prawnych). Deklaracje zapisu dziecka oraz Oświadczenie nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie, należy składać w sekretariacie Przedszkola w ZSP Sadków, w terminie od  22.06.2020 do 27.06.2020 r.

         

Poniżej przedstawiamy link z rozkładem jazdy autobusów w dniu egzaminów ósmoklasistów w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r.

rozkład-jazdy-autobusów-w-dni-egzaminów-ośmioklasistów