Plan lekcji w roku szkolnym 2019/2020

 

Klasy 0

 

Klasy 1

 

Klasy 2

 

Klasy 3

 

Klasa 4

 

Klasy 5

 

Klasy 6

 

Klasa 7

 

Klasy 8