• Deklaracja dostepności

    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zspsadkow.pl/

    Data publikacji strony internetowej: 2021-01-16

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-19

    Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

    STRONA: https://zspsadkow.pl//
    1. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
    2. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem.
    3. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
    4. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Izabela Majchrzak, adres poczty elektronicznej: i.majchrzak@zspsadkow.pl

    Kontakt telefoniczny: (71) 316 61 53

    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu.

    Żądanie powinno zawierać:

    • dane osoby zgłaszającej żądanie,
    • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
    • sposób kontaktu,
    • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Otworzy się w nowym oknie Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna budynku:

    Adres siedziby
    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, ul. Szkolna 9, 55-080 Kąty Wrocławskie

    Dostępność wejścia
    Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne jest dostosowane do osób
    z niepełnosprawnością (brak stopni, blokad). Szkoła posiada odpowiedni podjazd dla osób
    z niepełnosprawnością. Wewnątrz obiektu jest winda. Na każdej kondygnacji jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

    Dostępność parkingu
    Przed szkołą są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

    Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku. Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym do szkoły i do przedszkola jest pracownik obsługi (woźna). Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego, a w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.